Община Перник удължава срока по процедурата за провеждане на подбор на персонал по проект „Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник” Договор за БФП № BG05M9OP001-2.090-0021-С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020