Покана за участие в процедура за избор на членове на Съвета на децата при Държавната агенция за закрила на детето