Обявление за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и План застрояване на поземлен имот в с. Драгичево