Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в Община Перник за 2021 г.