Заповед за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост