Съобщение по проект № BG16RFOP001-5.001-0053 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В OБЩИНА ПЕРНИК ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“