Информация по Приложение №2 за ИП на “Топлофикация – Перник ” АД