Проект № BG05SFOP001-4.004-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“