Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Съобщение на основание чл. 39, ал. 1 от Наредба№:3/2000 г за условията и реда за проучване,проектиране,утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони ,около водоизточниците и съоръженията за питейно- битово водоснабдяване, Община Перник