Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

О Б Я В А на основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение № 1002 от 22.11.2018 г. на Общински съвет-Перник се дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV, отреден “За озеленяване” в кв. 619 по плана на гр. Перник, кв.”Сини вир”