Какво е ПИРО?

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Перник за настоящия програмен период. Документът обвързва предимствата и потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Защо ПИРО е важен за Община Перник?

Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Перник.

Защо ПИРО е важен за общността?

ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин. Всеки може да се включи при определяне на местни инициативи, които допринасят за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.

Как да участвам?

Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Перник осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, да предлага решения на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и да работи за реална промяна.

Участвайте! Предстои провеждане на анкетни проучвания, работни и експертни срещи и публични събития (Публично събитие „Експертен форум“ чрез фокус – групи, обществено обсъждане), като актуална информация за тях ще бъде публикувана на сайта на Община Перник. Можете да участвате в тях!

Пишете ни! В свободна форма можете да опишете своята идея, предложение, коментар, мнение, препоръка, експертиза или др. Използвайте контакната форма по-долу. 

Ако решите да ни пишете, моля посочете своето име и телефон за обратна връзка с вас!

Бъдете активни!


  Анкетно проучване

  В периода 12 септември 2022 г. – 14 октомври 2022 г. бяха проведени три броя анкетни проучвания (Анкетно проучване сред граждани, Анкетно проучване на тема “Туризъм” и Анкетно проучване сред организации и бизнес) за целите на изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Перник за периода до 2022 г. (ПИРО-Перник). 

   

  Данните от проведените анкетни проучвания ще бъдат обработени в обобщен вариант, като резултатите за нагласите, очакванията и намеренията на заинтересованите страни ще бъдат взети предвид при разработването на стратегическия документ. 

   
   Благодарим за активността и изразената гражданска позиция!

   

  Ако имате въпроси не се колебайте да ни попитате!

  Приятно попълване!