Избор на изпълнител/и на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 по две обособени позиции: Първа обособена позиция: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция Втора обособена позиция: Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква

Обявление ИГТ ИНЖЕНЕРИНГ

Решение ИГТ ИНЖЕНЕРИНГ

Документация

Решение изм._инженеринг

Изменена документация

Инженеринг ИГТ – протокол 1

Доклад

Протокол 2

Решение изпълнител

Обявление_прекратяване_инженеринг

 ������ � Svejo