Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с ежегодния празничен базар на мартеници, който ще започне от 22.02.2019г. и ще продължи до 01.03.2019г. вкл. Община Перник уведомява всички търговци и производители на мартеници следното:

Петната в ЦГЧ: пл. Кракра- Централна алея, с/у Съдебната палата, кв. Димова махала и кв. Тева ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект. Местата ще отговарят на 2 кв.м. /2/1 м/, с изключение на тези пред Съдебната палата, които ще са по 1/един/ кв.м. За целта е необходимо в заявлението за участие да се посочи в коя част на града ще се извършва продажбата на мартеници. На основание на подаденото заявление се издава разрешение за извършване на търговска дейност на открито и се заплаща такса за ползваната общинска площ- 7.48лв.на кв.м. на ден за ЦГЧ: Централна алея и Съдебна палата и 3.00лв на кв.м. на ден за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала, /на осн. чл.22, /1/, /4/, /5/ от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Перник /НОАМТЦУТОП/.

I. Управителите на фирми е необходимо да приложат:

1.    Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.     Удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок не по дълъг от 6 месеца от издаването-копие. / Прилага се когато не е посочен ЕИК на фирмата /.

И.Когато мартениците са собствено производство се изисква ;

1.Заявление за издаване на разрешение за търговска дейност на открито.

2.     Отразена липса на задължения към МДТ на заявлението.

3.     Когато има ТЕЛК – РЕШЕНИЕ, копие от него се прилага за сведение и се връща при получаване на разрешението.

В заявлението, което се подава в деловодството на Община Перник задължително се посочва периода, за който ще се извършва търговската дейност, в коя част на града ще се продава, ако има ТЕЛК – решение се изписва № на ТЕЛК – решението . Приложеното копие на ТЕЛК – решение се връща при получаване на разрешението.

Едно физическо лице има право да ползва само един брой петно, на което лично да извършва търговска дейност. На търговец с подадено повече от един брой заявления, ще бъде разгледано и удовлетворено само 1бр. заявление.

При продажба на мартеници на територията на км. Изток заявленията се подават в кметството, а за ж.к. Тева и ж.к. Димова махала – в Община Перник.

Без издадено разрешение продажбата е незаконна и при проверка от контролните органи нарушителите ще се санкционират.

Разпределянето на петната ще се извършва по входящия номер на подадените заявления. /Първото заявление за мартеници ще отговаря на Петно №1 по схемата/.

Приемането на заявленията ще започне от 05.02.2019г.

Краен срок за приемане на заявленията- до изчерпване на местата.

гр. Перник                                                                              ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ “

01.02.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Перник уведомява търговците, желаещи да вземат участие на празничния базар във връзка с провеждане на „Международния фестивал на маскарадните игри – 2019г.“, за следното:

Приемането на заявления за извършване на търговска дейност на открито ще започне от 07.01.2019г. в деловодството на Община Перник.

Към заявлението е необходимо да се приложи копие от удостоверение за актуално състояние на фирмата от Агенцията по вписванията със срок на валидност – 6 месеца от издаването. Занаятчиите прилагат удостоверение за членство към Занаятчийската камара – копие. За търговци, които имат ТЕЛК – решения размера на таксата се намалява с 50%.Да се приложи копие от ТЕЛК – решение.

Определените дни за извършване на търговска дейност ще бъдат от 25.01.2019г. до 27.01.2019г. включително.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е в размер на 7.48лв. за кв.м. на ден в ЦГЧ, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник.

Разрешените за продажба стоки са както следва: сувенири, маски и художествени произведения, свързани със спецификата на празника, български знамена, флагчета, захарни изделия /без захарен памук на пл. „Кракра”/, дюнери, палачинки, балони, варена царевица, вино и скари.

Местата за настаняване ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на Община Перник.

Поради ограничения брой на петната, търговците, извършващи продажба на сувенири, маски, зах. изделия и др. могат да ползват до 3 бр. петна с квадратура: 4 /четири/ кв.м- 2/2м и 2 кв.м. -2/1 м. по схемата, а тези със скара, дюнери и палачинки: 1 бр. петно.

Скарите /шатри / ще са на площ от 20 / двадесет / кв.м. -5/4 като в тази квадратура влиза разполагането на скарата и местата за сядане.

ВАЖНО:

1.3аявления ще се приемат до изчерпване на петната, определени по одобрената схема, но не по – късно от 21.01.2019г. включително.

  1. Разрешението за търговска дейност на открито се получава лично от заявителя срещу представена лична карта или с нотариално заверено пълномощно.

    Заявления за петна за скари не се приемат , поради изчерпване на местата !!!

04.01.2019г                                           ОТДЕЛ „ ОСКТТЗ”������ � Svejo