Кметът Янакиева представи пред медиите Проект „Укрепване на свлачището в село Планиница“

Кметът на Община Перник Росица Янакиева представи пред медиите днес ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕТО В С. ПЛАНИНИЦА” по договор BG161PO001/1.4-03/2008/006 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градски агломерации” ( Приоритетна ОС 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”).

Проектът е на стойност 895 578 лв. и има съфинансиране от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие в размер на 761 241, 30 лв. Продължителността на проекта е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора 25 юни 2010 г., а изпълнител е ДЗЗД „Консорциум Димел – ГСМ”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” ( 2007-2013),съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативна програма „Регионално развитие” ( 2007-2013) цели подобряване на социално-икономическите условия в шестте региона на планиране в България, преодоляване на тяхното изоставане спрямо регионите в ЕС от една страна и ограничаване на междурегионалните различия от друга. Шестте региона за планиране в България са обособени, съгласно разпоредбите на Регламента на ЕС №1059/2003.

Чрез Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) се цели подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

Стратегията на ОПРР е да се повиши и привлекателността на регионите и общините и да се намалят различията между и особено в рамките на шестте региона, посредством подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, екологичната и културна среда на градските райони и достъпността на селските райони по отношение на пътните, информационните, комуникационните и енергийни мрежи. Стратегията ще бъде изпълнена посредством пет приоритетни оси.

ОПРР насърчава регионалните и местни заинтересовани страни да поемат активна роля в процеса на развитие и да осъществяват инвестиции на местно ниво.

В пресконференцията за представяне на проекта участваха:

Росица Янакиева – кмет на Община Перник – бенефициент по проекта

Инж. Петър Ваклев – ръководител на проекта

Инж. Боянка Джелепова – координатор на проекта������ � Svejo