Информация за Проект „Укрепване на свлачището в село Планиница“

Свлачището в с. Планиница е възникнало през 2005 г. и се е активизирало отново през 2006 г., като е достигнало размери: по посока на свличането – 175 м. и напречно на движението – 32 до 72м. Площта на засегнатия терен е около 6.72 дка.

В резултат е прекъснато улично платно, са деформирани две масивни сгради, една паянтова сграда, разрушена е стопанска постройка, засегнати са площи от регулационния план, прекъснат е водопровод.

На 7 юли 2010 г. ДЗЗД „Консорциум ДИМЕЛ- ГСМ” по проект на „Геозащита – ЕООД” – гр. Перник започна укрепване на засегнатия терен. Проектът за укрепване включва изграждането на силови и отводнителни съоръжения: пилотна система с ростверг, подпорна стена, повърхностно отводняване над главния свлачищен откос и по уличното платно, дренажна система за понижаване нивото на подпочвените води в резултат на интензивна инфилтрация от атмосферни валежи и изливане на води в свлачищното тяло поради аварии във водопроводната мрежа, вертикална планировка на свлачищния терен.

Реализацията на проекта ще приключи с изграждането на асфалтирано улично платно с прилежащите му съоръжения (канавки, решетки, тротоари, парапети) и с направата на контролно-измервателна система ( КИС) за проверка поведението на свлачищния терен след неговото укрепване и с възстановяване на авариралия водопровод.

Строително-монтажните работи по укрепването на свлачищния терен започват с изграждането на дренажите от мястото на заустването им в минаващото под свлачищния език дере. Технологичната последователност продължава с направата на пилотна система с ростверг, подпорна стена, улично платно.

Общият обем строително-монтажни работи включва: три броя дренажни ребра с обща дължина около 440 м.; пилотна система от 158 бр. пилоти, обхванати с общ ростверг; подпорна стена, дълга 83 м. и висока 2.7м.; бетонови шахти – 8 бр.; асфалтирано улично платно с прилежащите му съоръжения; вертикална планировка на свлачищното тяло; контролно-измервателна система (КИС), състояща се от 4 бр. основни и 23 бр. контролни стълба за наблюдение.

Към настоящия момент по-голямата част от строително-монтажните работи са извършени. Предстои довършване на вертикалната планировка, доизграждане на уличното платно със съоръженията към него, направата на КИС и нулево замерване, както и някои друг и довършителни работи.������ � Svejo