Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
Кмет Станислав Владимиров 1 2 076/602933
н-к отдел “Инф.обсл. и канцелария” Ирина  Шадова 1 2 076/684210
076/602933
0887898917
Зам. кмет инж.Мирослав Стоицев 5 2 076/684298
Зам. кмет Стефан Кръстев 5 2 076/684235
техн. сътрудник Лорета Владимирова 5 2 076/684298;
235
0882648725
Секретар Мартин Жлябинков 1 1 076/684287 0899818815
Фин.контрольор Виолета  Миленова 6 7 076/684219 0884677129
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. Перник
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
Председател Димитър Колев 2 1 602612
Зам. председател Десислав Аспарухов 2 2 239
Зам. председател Милена Миланова 2 3 299
ОТДЕЛ “ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
началник отдел Любка  Пашалийска 8 7 265 0888717135
гл.вътр. одитор Олга  Евтимова 8 4 309 0886525217
гл.вътр. одитор Даниела Димитрова 8 4 309 0889939387
О Б Щ А     А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ОТДЕЛ  “СЧЕТОВОДСТВО”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел , той и главен счетоводител Евелина  Димитрова 6 1 217
60-24-19
0884998258
ст. счетоводител Емилия  Петрова 6 2 248 0884535457
ст. счетоводител Зорница Сотирова 6 2 248 0882292910
ст. счетоводител Искра  Малинова 6 4 249 0887780380
ст. счетоводител Ирена  Методиева 6 4 249 0885939345
ст. счетоводител Латинка Кирилова 6 0885048102
ст. счетоводител Венцислава Тодорова 6 5 207 0896020144
ст. счетоводител Виолета  Николова 6 5 207 0884474738
ст. счетоводител Росита  Стоянова 6 8 200 0887883831
ст. счетоводител Радостина Петрова 6 8 200 0882412878
счетоводител Ани  Яновска 6 8 200 0887400831
счетоводител Биляна Пеева 6 6 243 0887400831
ОТДЕЛ “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Елица  Манова 7 1 221 0888898931
главен експерт Божана  Искренова 7 3 288 0889700031
главен експерт Ивелина  Славова 7 2 202
гл. експерт Венета Такева 7 3 288 0887415661
ОТДЕЛ “ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ”
сградата на бившата ОББ
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Ерина  Георгиева 1 281 0884535495
ст. специалист Йоана Гърнева 1 282
ст. специалист 1 282
ст. специалист Десислава  Василева 1 282 0882679814
ст. специалист Емилия  Андонова 1 282 0884535471
ст. специалист Златина Драгомирова 1 282 0897813240
ст. специалист Симона Нешева 1 282 0896104929
ОТДЕЛ “ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ
РАБОТАТА   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ”
н-к отдел Вержиния  Пиперкова 2 1 242 0884949463
ст. специалист Илияна Атанасова 2 1 242 0884949462
ст. специалист Екатерина  Станимирова 2 1 242 0884949461
ОТДЕЛ “ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И КАНЦЕЛАРИЯ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Ирина  Шадова 1 1 684/210; 211 0887898917
ст. спец.  “Инф. обслужване” Пламен Петков 8 8 223 0884998562
технически сътрудник Лорета Владимирова 5 2 298
235
0882648725
PR експерт Адриан Скримов 3 2 0882476815
PR експерт Кристиан Петров 3 2
ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЛОВОДСТВО”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Евелина  Асенова 3 1 292 0884919571
ст.  специалист Румяна Тонева 3 1 292
гл.специалист ТРЗ
ст. специалист Каролина  Първанова 3 1 292 0885514860
ст. експерт Даниела  Ставриева партер 283 0884919425
ст. специалист Десислава  Георгиева партер 283 0884919521
гл.специалист жалби Стефана  Стефанова партер 283 0884996323
ст. специалист Анелия Тупанкова партер 283
ст. специалист Юлиана Йотова партер 283
касиер МДТ партер 280
касиер Валентина Михалкова партер 301
соц.раб.МДП Биляна Стоилова 3 0889959561
Гергана Григорова 3 0884458753
ОТДЕЛ “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И СИГУРНОСТ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Цветелина   Панова 14 16 204 0887969686
гл. ексерт Антон Ставриев 14 15 218 0885188118
ст. специалист Виолета Алексова 14 1 218, 255 0885212154
дежурен Общ.СС Емил   Страхилов партер 212 0887803686
дежурен Общ.СС Ромео   Димитров партер 212 0887803686
дежурен Общ.СС Румен Костадинов партер 212 0887803686
дежурен Общ.СС Георги    Асенов партер 212 0887803686
дежурен Общ.СС Александър   Тонев партер 212 0887803686
спец. УКОМП Петко Петков 14 15 218 0889939355
спец. УКОМП Борислав Йорданов 14 15 255
спец. УКОМП Бисер Борисов 14 15 323 0889535373
спец. УКОМП Явор Йорданов 14 15 218
ОТДЕЛ “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ “
н-к отдел 1 5 324
ст. юрисконсулт Десислава  Евтимова 1 5 324 0885502615
ст. юрисконсулт Адриана Алексиева 1 5 324 0885464612
юрисконсулт Калина Левтерова 1 5 324 0889313127
ст. специалист Моника Първанова 1 5 324
ОТДЕЛ ” ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Ирена Георгиева 1 3 220 0886282894
ст. юрисконсулт Александрина Александрова 1 3 220 0882594711
ст.юрисконсулт Йоана Александрова 1 3 220
ст.специалист Румяна Трайкова 1 3 220 0884585888
С П Е Ц И А Л И З И Р А Н А   А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ДИРЕКЦИЯ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Даниела Емилова 2 5 60-15-19 0888677085
ОТДЕЛ “РЕГИСТРАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Моника   Гебрева 2 4 60-13-95 0884998542
ст. инспектор Мария   Николова 2 4 60-13-95 0886939370
ст. инспектор Румяна   Стоилова 2 4 60-13-95 0882400776
ст. инспектор Румяна   Григорова 2 2 60-13-95 0884330464
ст. инспектор Наталия    Митова 2 2 60-13-95 0884919573
ст. инспектор Соня    Асенова 2 2 60-13-95
ст.счетоводител Весела   Аспарухова 2 1 60-13-95 0884172886
ст. счетоводител Анелия   Стоянова 2 1 60-13-95 0882400159
гл. специалист Цветелина   Димитрова 2 6 60-13-95 0885212138
гл. специалист Снежана   Йорданова 2 6 60-13-95 0886170362
гл. специалист Радостина   Найденова 2 60-13-95
ст.инспектор Даниела Зарева 2 60-13-95
касиер Евелина   Спасова салон 60-13-95 0884458756
касиер Аделина   Спасова салон 60-13-95 0887693735
касиер Теменужка Йорданова салон 60-13-95 0884458754
ОТДЕЛ “РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Анелия   Иванова 2 3 60-13-95 0884474790
главен експерт Петър  Михалев 2 2 60-13-95 0886464692
главен експерт Силва   Атанасова 2 3 60-13-95 0889696927
главен експерт Гергана   Йорданова 2 3 60-13-95 0888898936
ст. инспектор Татяна   Стоянова 2 6 60-13-95 0884998568
гл.  специалист Десислава   Атанасова 2 6 60-13-95 0884474772
ОТДЕЛ “ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Иван   Искренов 5 1 234 0887949410
главен експерт Росица   Симеонова 4 4 307 0889696951
главен експерт Галина   Тодорова 4 3 246 0884775050
главен експерт Симона Стоянова 8 3 270
главен експерт Вергиния Иванова 8 3 270 0884458758
ст. експерт Диана Славчева 4 4 307
ОТДЕЛ “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОНТРОЛ ТЪРГОВИЯ,
ТРАНСПОРТ И УПРАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел 9 2 344
гл. експерт Росица    Петрова 9 344 0889939335
гл.експерт “ОС” Елизабета Маринова 9 1 344 0889230020
ст.специалист “ОС” Вероника Стоянова 9 1 237
ст.екперт “ОС” Велислава Василева 9 1 237
ст.експерт “ОС” Биляна   Александрова 9 3 322 0889969625
гл.инспектор Божидар Евгениев 8 6 258 0884330461
гл.инспектор Десислава   Лозанова 8 6 258 0884330468
ст.експерт “ОС” Радослав Радославов 9 3 322 0885188118
ст.експерт “Приватизация и концесии” Цветелина Иванова 9 5 229 0898401243
ст.експерт “Приватизация и концесии” Павлина Трифонова 9 5 229
гл. инспектор “Орг. на транспорта” Мариана Крумова 8 5 227
ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор д-р Татяна Вангелова 5 0885362757
ОТДЕЛ “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И  МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Юлиана Ефремова 10 2 244 0887969003
гл.експерт Образование Миглена   Димитрова 10 3 267 0884986169
гл.експерт Образование Мая   Лилова 10 3 267 0884949464
гл.експерт Образование Цветелина Захариева 10 5 230 0885188338
гл.експерт “Култура и дух.развитие” Славчо  Чанев 10 1 274 0887606691
гл.експерт “Култура и дух.развитие” Иванка   Василева 10 6 231 0884098343
гл.експерт “Младежки дейности” Анелия    Маркова 10 6 231 0882898919
мл. медиатор Весела Стамболийска 10 5 230 0884093666
мл. Експерт Мартина  Седевчова 10 8 205 0886675068
ст.специалист Бойка   Николова 10 4 233 0889051117
ОТДЕЛ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,  СПОРТ, СОЦИАЛНА И
ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая Мобилен телефон
н-к отдел Николай Добрев 4 1 224 0884458777
главен експерт Анита   Сарафска 4 7 213 0882383813
главен експерт 4 8 241
ст. Експерт Даниела Йорданова 4 6 215
гл. експерт “Спорт” Десислава   Стойова 10 8 205 0888470023
мл.експерт Гергана Стоянова 4 8 241 0888503768
Гергана Тасева 4 6 215
гл.експерт Милка   Николова 4 5 238 0888898975
здравен медиатор Здравко Аргиров 4 8 214 0899932923
здравен медиатор Юлияна Димитрова 4 6 214
мл. Експерт Татяна   Кирилова 4 5 238 0884458770
ДИРЕКЦИЯ “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор, гл.архитект Димитър Коев 12 16 263 0889380800
ОТДЕЛ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Румен Антов 12 1 279 0884535459
гл. експерт Анита Радославова 12 4 266
мл.експерт Василка  Аспарухова 12 12 257 0879579454
ст. специалист Румяна Владимирова 12 12 257 0889111667
ст.специалист Николина  Димитрова 12 5 252 0884735728
ст. специалист Троя  Радева 12 6 260 0886212626
ст.специалист Мариана  Иванова 12 13 236 0886585853
ст.специалист Полина Димитрова 12 15 268
ст.специалист Магдалена Станкова 12 7 259 0886989849
ст.специалист Теменужка   Найденова 12 15 269 0887559594
ст. специалист Елизабет Рангелова 12 8 259
ст.специалист Сузана Михайлова 12 12
ст. специалист Анелия Петрова 12 8 271 0896573777
ОТДЕЛ “ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел 12 2 245
гл. експерт Христина Чангулева 12 14 269
ст. специалист Екатерина Петрова 12 3 253 0885502607
ст. специалист Величка  Василева 12 3 253 0885502616
ст. специалист Зоя Тонева 12 5 252 0888223237
ст. специалист Даниела   Кузманова 12 2 245 0886898910
ст. специалист Владимир Владимиров 12 14 269
ДИРЕКЦИЯ “СТРОИТЕЛСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЯ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Ивета Стойчева 13 1 272 0889978099
ОТДЕЛ “СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Боянка  Туджарова 13 16 286 0887605084
гл.експерт Людмила Симеонова 13 6 275 0887898937
мл. експерт Велиана Златкова 13 6 275 0896933458
ст.експерт Борислав  Панайотов 13 6 275 0884458755
мл.експерт Сашка Василева 13 4 277 0886400434
ст. експерт Марио Попов 13 4 277 0884077132
ст.специалист Мариета Ангелова 13 3 273 0887868625
мл. експерт Орлин Величков 14 3 314 0884677132
Емилия Стоилкова 13 3 273 0888146514
ОТДЕЛ “ИНВЕСТИЦИИ, ЕКОЛОГИЯ  И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
н-к отдел Анелия Дренска 13 16 286 0899841014
гл. експерт Анна  Паргова 14 2 276 0888600559
гл. експерт Лилия Пънтова 13 5 278 0882533323
ст. експерт 13 2 276
младши експерт Яна Александрова 14 5 315
младши експерт Марина Максимова 13 2 276 0885400582
ст.специалист Емилия   Шумкова 14 4 315 0882648401
техн. сътрудник Любка Георгиева 14 4 315 0886888493
ЗВЕНО “ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
рък. звено Иво Симеонов 11 5 226 0886606674
ст. специалист Григор   Григоров 11 6 304 0884330478
ст. специалист Емануел    Станимиров 11 6 201 0885035264
ст. специалист Петя   Василева 11 7 261 0888470028
ст. специалист Валентина   Германова 11 7 261 0887828247
ст. специалист Маруся   Минкова 11 7 261 0887828256
ст. специалист Даниел   Андонов 11 2 201 0897874500
ст. специалист Кристиян Иванов 8 3 0888689759
ст. специалист Николай    Петров 14 3 314 0887898952
ст. специалист Красимир Трайков 11 8 321 0887763989
ст. специалист Васил Кирилов 11 8 321 0896442040
ст. специалист Алекс Ефремов 11 8 321 0878838532
ст. специалист Илиян Янев 11 6 304 0892905758
ст. специаист Мирослав Максимов 11 8 321 0895483750
ст. специалист Росен Алексиев 11 6 304 0895608090
ст. специалист Красимир Григоров 11 6 304 0877219926
Превантивно  – информационен център
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
ст. експерт Надежда  Димитрова 10 10 225 0889949421
председател ОбСНВ Ирина  Станиславова 10 10 225 0885212189
секретар МКБППМН Севдалина   Георгиева 10 10 225 0895756036
ст. експерт ПИЦ Анелия   Славова 10 7 232 0887166226
ст. специалист Симона Първанова партер 283
ст. специалист Катина Кирилова Димитрова
психолог Тереза Темелкова 10 10 225 0897478247
ст. Експерт Оля Кралчева 10 7 232 0896238023
ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
домакин Радка Петрова 7 4 206 0885400541
ел. и тел.техник Ачко  Стоицев 1 1 290 0882383812
дърводелец Огнян  Асенов 14 7 264 0882476816
ст.специалист Емил Божилов 11 8 313 0884535414
пропуски партер 323
шофьор Емил Борисов 7 6 284 0887898983
шофьор Красимир   Виденов 7 6 284 0887898963
шофьор Ивайло Йорданов 7 6 284 0887506558
шофьор Николай Николов 7 6 284 0884330467
шофьор Юлиан Димитров 7 6 284 0882648324
шофьор Румен  Андонов 7 6 284 0887636352
ОП “СТОЛОВО ХРАНЕНЕ – ДСП”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
управител Маруся Костова 256 0884292935
счетоводител Цветанка Томанова 14 228 0889553530
касиер Искра Климентова 256 0884292934
гл. специалист Даниела Митова 602293
технолог Теодора Георгиева 602293
“ДЕТСКО И УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ” ЕООД
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Чавдар Гебов 076/60 34 15 0898704637
гл. счетоводител 603415
счетоводство 0879807033
ОП “ОБЩИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ – Обредни дейности”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Румен Танев 0899956058
гл. счетоводител Райна Божичкова 0893571290
ръководител тъжни ритуали Даниела Тодорова 0878288600
техник гробищен парк Елка Томанова 0878288057
обредчик Сийка Петрова 0878288400
обредчик Боряна Терзийска 0878288284
личен състав Иванка Величкова 297 0887606693
техн.секретар ОПБК /приют кучета/ Анна Боянова 389 0884458769
централелен гробищен парк 076/602905 0884074957
ОП “ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СПОРТНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
управител Ивайла Богомилова 9 5 229 0884077107
Отдел “Стопански дейности”
началник отдел Ирена Стойчева 9 7 295 0884077527
гл. специалист Александра Николова 9 7 295 0878488130
специалист Десислава Попова 9 6 293 0889696922
специалист Иво Бабев 9 6 293 0889141486
специалист Людмила Драганова 9 9 203 0895712361
специалист Александрина Ризова 9 9 203 0884077197
специалист Елена Тороманова 9 9 203 0884077447
Отдел “Спортни имоти и туристически обекти”
началник отдел Калин Генадиев 7 7 296 0887646477
шофьор Стефан Варадинов 0887898954
Отдел “Счетоводство”
гл.счетоводител Людмила Йорданова 9 12 208 0888794055
специалист Моника Петрова 9 12 208 0884077237
касиер-счетоводител Юлия Радева 9 11 294 0884077617
домакин Наталия Сотирова 9 11 294 0884077607
касиер партер – гише № 9 301
ОП “ФЛОР”
директор Георги Петров 0899848508
счетоводител
техн. отговорник Ива Иванова 0884969610
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Милан Миланов 076/60 31 18
гл. счетводител Валентина  Маринова 601318
централа и уредници 603737
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “СВЕТОСЛАВ МИНКОВ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Росица Симеонова 076/600033 0896273014
гл. счетоводител Десислава Миленова 076/601592 0884299037
библиотека 076/604472
читалня 076/604382
обработка 076/604501
филиал кв. “Изток” 076/670717
ОБЩИНСКИ КОМПЛЕКС ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Петьо Фетфов 076/604633 0888520372
ръководител култ.д-ност Соня Станчева 076/600771 0884299029
ръководител Йоана Козарева 076/600333
гл.експерт УЧР и каса Даниела Захариева 076/601950 0884299007
експерт Елица Златкова 076/604283 0884299208
оркестри Мирослава Владова 076/600515 0885211017
портиерна и охрана 076/600171 0889212189
ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “БОЯН ДАНОВСКИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Иво Горчев 076/603176 0898561270
зам.директор Камелия Руменова 076/603176 0886404600
гл. счетоводител Владимир Гигов 076/603178 0886404603
билетна каса 076/603203
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Елена Темелкова 076/600726 0887605088
гл.уредник Здравко Стойнев 076/601983 0889354161
галерия “Любен Гайдаров Дворец на културата – 2-ри етаж 076/601983
галерия “Кракра” 076/602518
галерия
“Арт.салон”
Дворец на културата 076/600363
РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ЧИТАЛИЩА”
ул. Радомир 1А, ет. 4 офис № 22
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
гл.експерт Иванка Василева 076/649917 0884098343
мл.експерт Зорница Вангелова 076/649917 0884979720
счетоводител Димитрина Божилова 076/649917 0885732924
ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ДОМ Перник и Мошино
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Димитрина Нецова 2 076/600091 0899209596 0885197133
гл. счетоводител Юстина Ковачева 2 076/602274
ст.експерт Боне Андонов 2 076/600242 0884330958
касиер домакин Иванка Цанкова 2 601297
техник Валери Стефанов
ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
УЛ. Физкултурна №12
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
директор Татяна Китанова 076/602710 0882117070
пом.директор Мая Иванова 076/602710 0882117061
гл.счетоводител Веска Томова 076/604253 0882117080
домакин,охрана 076/604435
ОП “ПАЗАРИ”
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
управител Светлана Лазарова 076/600750 0882746868
гл. счетоводител Габриела Пашалийска 603210 0882533023
личен състав Анета Борисова 0884103484
касиер, деловодител 603210 0885311961
инкасатор Василка Николова 602758 0885355735
инкасатор Анелия Иванова 602758 0885311721
инкасатор Мариана Тасева 602758 0886311191
“ЖИЛФОНД” ЕООД
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
управител Мартин Велков 0893314114
техн.инвест.
техн.стр.надзор Емилия Василева 0882598813
шофьор Неделчо Бонев 0882460817
касиер – счетоводител Аделина Павлова 0887973340
инкасатор наем Ева Кънова 0884305789
инкасатор Станка Тончева 0884149781
отчетник Благородка Лилова 0882596027
КМЕТСТВО ИЗТОК
ул. Бл. Гебрев № 15
Длъжност Име и фамилия Етаж Стая телефон Мобилен телефон
кмет Десислава Стоянова 076/670701 0883200383
ст. специалист
специалист АПОН Теодора Атанасова 076/670698
специалист АПОН Татяна Стефанова 076/670698
строителство и комунално-битова дейности Валери Йорданов 076/670673 0889898924
076/670673
счетоводство и каса 076/670719
КМЕТОВЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
пощенски код/адрес
кмет кв. Изток ул. Бл. Гебрев № 15 Десислава Стоянова 0883200383
кмет гр. Батановци 2340 ул. Граово № 6 Радослав Петров 0896620479
кмет кв. Църква  ул. Димитър Благоев 7 Радослав Динев 0885355645
кмет кв.  Калкас 2306 ул. Захари Зограф 63 Надка Павлова 0887765106
кмет кв. Бела Вода 2305 ул. Григорий Цамблак 2 Маргарита Давиткова 0886039756
кмет с. Кралев дол ул. Отец Паисий 10 Пламен Георгиев 0882292919
км. наместник   с. Боснек и          с. Чуйпетлово 2345 пл. Петрус 1 Йордан Янев 0886232367
кмет с. Драгичево 2351 ул. Възраждане 75 Виктор Викторов 0886075977
кмет с. Кладница 2347 ул. Спас Бурнов 2 Васил Мирчев 0885959567
кмет с. Голямо Бучино 2348 ул. Люлин 2 Александър Александров 0886757583
кмет с. Дивотино 2350 ул. Люлин 16 Симеон Методиев 0893858886
кмет с. Люлин 2352 ул.37 № 1 Лъчезар Борисов 0896018200
кмет с . Мещица 2353 ул. Г. Димитров 38 Деян Станимиров 0884464681
кметски нам. Витановци 2354 ул. Секул Крумов 44 Първан Симов 0887765341
кмет  с. Рударци Богдан Богданов 0884999267
км.наместник с. Расник 2357 ул. 3-ти март 1 Валерия Любчова 0886344954
км.наместник     с. Радуй 2359 ул. Извор № 2 Венетка Василева 0882292920
км.наместник     с. Вискяр 2358 ул. Цар Калоян № 64 Кирил Киров 0899526510
кмет с. Студена 2344 ул. Хр. Ботев № 204 Радослава Ангелова 0899942818
кметски нам. Черна Гора 2340 пл. Демокрация 1 Диана Атанасова 0897827376
кмет с. Ярджиловци 2355 ул. 23-ти април № 25 Росица Лазарова 0897052672
кмет с. Богданов дол 2341 ул. Хан Аспарух 40 Анета Арсова 0893602524
км. наместник   с. Зидарци 2356 ул. Ален мак 10 Маргарита Димитрова 0886696920
км.наместник Лесковец и с. Планиница 2342 Андрей Стойчев 0886171781
км. наместник Селищен дол 2377 Бойко Боянов 0898769781