2008 ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

2029 РЕГИСТРАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА 

2047 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

2048  ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

2069 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ХОЛОГРАМЕН СТИКЕР  НА АВТОМОБИЛИТЕ

2088 КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ

2715 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Заявлениеза издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Издаване на разрешение за удължено работно време на магазини с непрекъснат режим на работа

Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време на заведение за хранене и развлечениеление

Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито на общински терен – панаири, събори, фестивали

Заявление за издаване на разрешение за извършване на търговска дейност на открито на общински терен – тротоари, площади, улични платна

Тарифа за таксите които се събират по закона за туризма

Заявление за издаване на пропуск за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства