1989 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

2023 Съгласуване на идейни проекти

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2064 Издаване на заповед за осигуряване на достъп до недвижим имот

2083 Издаване на скица-виза за проучване и проектиране

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламни елементи

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2667 Одобряване на ПУСО и или ПБЗ

Други документи

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Заповед за смяна на титуляр в РС или УВ

Подписване на актове и протоколи по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Удостоверение, че строежът не подлежи на въвеждане в експлоатация § 6