Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Община Перник изпълнява проект “Рехабилитация и реконструкция на път PER 1105 Дивотино-Люлин- Големо Бучино, Община Перник” – ДОГОВОР BG 161PO 001/ 2.1- 02 /2007/ 0 22

Общ размер на исканата / отпусната безвъзмездна финансова помощ – 4 2 66 09 4 лв.

Размер на исканата безвъзмездна финансова помощ ЕФРР – 3 626 180 лв.

Национално съфинансиране – 639 914 лв.

Срок за изпълнение: 15.09.2010 г.

Очакваните непосредствени резултати от изпълнението на дейностите по проекта са :

 • Рехабилитирани и реконструирани 3.295 км общински път извън регулационните граници на населените места.
 • Изградена отводнителна система за отвеждане на повърхностни води.
 • Положена вертикала сигнализация и хоризонтална маркировка.
 • Намаляване с най-малко 25% на предпоставките за пътно-транспортни произшествия, дължащи се на лоши пътни условия в Община Перник и безопасността на движение.

Конкретните цели на проекта са:

 • Да се подобри състоянието и експлоатационния живот на извънрегулационните участъци от път Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник.
 • Да се подобри достъпността до слабо урбанизирани периферни територии на Община Перник.
 • Да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия по пътя Дивотино-Люлин-Големо Бучино, Община Перник.

Дейностите на настоящето проектно предложение целят да въздействат за решаване на следните проблеми :

 • лошо състояние на пътната настилка с наличие на множество деформации и разрушения;
 • тежък трафик и ежедневни задръствания в района на село Драгичево по пътя Перник-София;
 • недостатъчно икономическо развитие на района Дивотино-Люлин-Големо Бучино вследствие на лоша пътна инфраструктура, свързваща го с градовете Перник и София.

Проектът до известна степен има и национално значение, тъй като е свързан с планираното изграждане на автомагистрала “Люлин” (част от общоевропейски транспортни коридори № ІV и VІІІ) с обща дължина 19 km и пътен възел от с.Големо Бучино към магистрала «Люлин». Всичко тава налага потребността от ремонт и рехабилитация на пътя, свързващ гр.Перинк с пътния възел.

Очакваните непосредствени резултати от изпълнението на дейностите по проекта са :

 • Рехабилитирани и реконструирани 3.295 км общински път извън регулационните граници на населените места.
 • Изградена отводнителна система за отвеждане на повърхностни води.
 • Положена вертикала сигнализация и хоризонтална маркировка.
 • Намаляване с най-малко 25% на предпоставките за пътно-транспортни произшествия, дължащи се на лоши пътни условия в Община Перник и безопасността на движение.

Този документ е създаден в рамките на проект BG 161 PO 001/ 2.1 – 02 / 2007 / 0 22

„ Рехабилитация и реконструкция на път PER1105 Дивотино-Люлин-Големо Бучино, община Перник”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007- 2013 г.), съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган.

ГАЛЕРИЯ

Вашият коментар