Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ КМЕТЪТ НА ПЕРНИК РОСИЦА ЯНАКИЕВА ПРЕДСТАВИ НА ПРЕДСТАВИ СПЕЧЕЛЕНИЯ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК ПРОЕКТ “ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА РЕКА СТРУМА И УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ В РАЙОНА НА КВАРТАЛ БЕЛА ВОДА, ОБЩИНА ПЕРНИК”

30.06.2011г.

Кметът на Перник Росица Янакиева представи официално спечеления проект от общинската администрация за почистване и укрепване коритото на река Струма в района на квартал “Бела вода”. Проектът “Възстановяване на проводимостта на река Струма и укрепване на бреговете в района на квартал Бела вода, община Перник” се реализира в частта “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации” по Оперативна програма “Регионални развитие”. Общата му сума е 941 627,36 лв., а съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 800 838,26 лв.
Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 12 месеца, като с тях се предвиждат поредица от мерки, с цел повишаване качеството на живот и съответните екологични условия, чрез предотвратяване на рискове от наводнения в община Перник. В посочения участък се предвижда възстановяване на земнонасипна дига, почистване на коритото и укрепване на дъното, бреговете и съществуващи съоръжения в реката, което ще допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на община Перник.
Специфичните цели на проекта са да се предпази от наводнение района на Перник с цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда, да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло на река Струма, преминаваща през град Перник и да се предотвратят процесите на ерозия.
Кметът на Бела вода Стефан Давидков благодари от името на жителите в населеното място, които след дългогодишни опити, най-накрая намират решение на един болен проблем – наводненията. Миналата година проливен дъжд заля къщи и плодородни терени в Бела вода. През територията на квартала преминават газопровод, главния колектор и ж.п.-линия, които също са уязвими при разлива на речната вода, допълни Довидков.
По думите на Янакиева, с реализирането на проекта за по-благоприятна житейска среда, се очаква и намаляване на отлива на хора от региона към София. Чрез проекта ще се поощри завръщането на коренното население и инвестиране на спечелените извън страната средства в социални и търговски дейности. Изпълнението на проекта ще допринесе за положителното въздействие и осигуряването един относително по-добър микроклимат и сред бизнес средата в община Перник, като се осигурява един нормален процес на работа, комуникация и осъществяване на бизнес дейностите в района, отбеляза още Янакиева.
Финансовата устойчивост ще се гарантира, чрез бюджета на общината. Бъдещо устойчиво развитие на постигнатите резултати от проекта, може да се гарантира от факта, че обновените обекти са публична общинска собственост, каза зам.-кмета арх. Михаил Михайлов. Общината е пряко отговорна за поддръжката на тези обекти и е заинтересована да продължи да ги стопанисва като добър стопанин, както го е правила през последните десетилетия, въпреки ограничения си бюджет. Отговорността на общината за тези обекти личи и в заложените приоритетни дейности и мерки в Плана за развитие на община Перник, допълни арх. Михайлов. На територията на квартал “Бела вода” има терени, подготвени за стопански дейности, които ще се реализират с приключването на проекта. Заложените в инициативата дейности обхващат обща площ от 31 160 кв.м., като ще се работи по 1,5 км по дължината на река Струма и 20 метра широчина.

СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

BG161PO001/1.4-06/2010

„ПОДКРЕПА ЗА ДРЕБНОМАЩАБНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИИ”

 

Проект  ”Възстановяване на р. Струма и укрепване на бреговете и в района на кв. Бела вода, Община Перник – първи етап” се финансира със средства от Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” по приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 “Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 “Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Обектът  се намира в землището на кв. Бела вода, Община Перник и обхваща участъка от моста при завод “Кристал” до моста за рудник “Бела вода”. Проектът предвижда да се извърши почистване, укрепителни и възстановителни работи в  посочения участък с дължина1 578 м– разделен на два под участък.

В ситуационно отношение възстановителните и укрепителни работи се извършват изцяло в съществуващото русло на реката и са съобразени с регулационния план.

С реализацията на проекта ще се предотврати заливането на намиращите се в близост до брега на реката къщи и дворове на жителите на града, както и на главния път София – Кюстендил, вследствие на обилни дъждове и снеготопене.

Крайните бенефициети са   жителите, чиито домове и дворове са заливани многократно от реката, пътници пътуващи по пътя София – Кюстендил в района на Перник и пътници ползващи ж.п. линията Перник – Кюстендил.

Настоящата дейност има за цел да предпази от наводнение гр. Перник и намали неблагоприятните последици за човешкото здраве и околната среда и да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло на р. Струма.

Продължителността на проекта е в рамките на две години и е на стойност 941 627,36 лв.

Строително монтажните работи ще се изпълняват от фирма „СРЕГИ” ООД със срок от четири месеца и седемнадесет дни.

 

 

Договорът за строителство е на стойност 571002.40лв без ДДС.

„ЕВРО И КОНТРОЛ И КОНСУЛТ”ООД София ще осъществява строителен надзор на обекта.

Информационната и рекламна дейност по проект     BG161PO001/1.4-06/2010/026 ще се изпълнява от „АГРОТЕКС” ООД.

 

ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

1. инж. Ема Михайлова – Ръководител екип
2. Димитрина Стоянова -Технически координатор
3. Елица Манова – Счетоводител

Презентация на проекта

Вашият коментар