Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“

Проект: BGLD-BGLD-3.002.-0010 “Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“

Финансиран по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. ­

Продължителност април 2022 – април 2024

Дата на стартиране: 11.04.2022  |  Дата на приключване: 30.04.2024  |  Обща стойност на проекта: 1 954 515.10 BGN

Бенефициент: Община Перник | Партньори: Фондация „П.У.Л.С.“  | INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия

Този документ е създадена в изпълнение на Проект BGLD-BGLD-3.002.-0010 ” Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

https://www.eeagrants.bg/