Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Перник

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004-0080-C01

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

Бенефициент: Община Перник  /www.pernik.bg/.

Проектът предвижда изграждане на мрежа от услуги в домашна среда за осигуряване на почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. 

Общата цел: Надграждане на модела за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания чрез осигуряване на комплекс от интегрирани здравно-социални услуги и услуги за психологическа подкрепа и консултиране на територията на община Перник.

Специфична цел: Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда чрез мобилни екипи от специалисти до два часа на ден на потребител, с цел подобряване достъпа им до здравно-социална грижа в домашна среда и намаляване на социалната изолация.

Очакван резултат: Обслужени 260 потребители от целевата група чрез повишаване на достъпа им до интегрирани здравни и социални услуги от общ интерес, които са устойчиви и висококачествени. Намаляване на броя на възрастните хора над 65 г. и лица с увреждания, които са в риск от социално изключване чрез оказване на подкрепа и подобряване достъпа им до социални и здравни услуги в общността.

Изпълнението на Проекта се ръководи от Екип за управление на проекта като организацията и координацията на предоставяните услуги се осигурява чрез Център за патронажна грижи с адрес: кв. Твърди ливади, бл. 21, ет.1.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ – 608 609,44 лева

Европейско финансиране чрез ЕСФ – 517 318,16 лева /85%/

Национално финансиране – 91 291,44 лева /15%/

 

Начална дата на стартиране: 09.05.2019 година                                               

Крайна дата на приключване: 09.06.2021 година

Вашият коментар