Обявление във връзка с одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 136 по ПНИ на с. Расник, община Перник, местност „Криво падине“