Заповед за преустановяване пашата на селскостопански животни в ливади, подлежащи на коситба, собственост на физически и юридически лица на всички землища на територията на Община Перник, считано от 12.04.2023 г.