Обява до заинтересованите лица и общественост за изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) – Перник