Проект на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Перник за 2023 г.