Покана относно: обществено обсъждане на изготвения ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на Община Перник (ПИРО)