Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за „Обособяване на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на съществуваща площадка за дейности с отпадъци и завишаване количествата на разрешени видове отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55871.513.6482, УПИ XVII80.6444, кв. „Изток“, ул. „Владайско въстание“ № 1, гр. Перник, община Перник, област Перник“, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙД 66“ ООД