Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 462 по ПНИ а с. Драгичево, община Перник, местност „Гола могила“