Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатори 55871.633.7 и 55871.633.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник