Информация за целеви групи по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“