Обявление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и търговия с авточасти втора употреба в поземлен имот с идентификатор № 55871.153.22 по Кадастралната карта и кадастралните регистри, находящ се на ул. „Владайско въстание“ № 1, гр. Перник, област Перник“ с възложител „АНТОКАР“ ЕООД