Съобщение за издадено Решение № СО-125-ЕО/2022 г. на РИОСВ – София за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Актуализация на програмата за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ10) и (ФПЧ2,5), SO2, ПАВ в атмосферния въздух на община Перник с програмен период на действие 2022 – 2028 г.“