Обявление за одобрено техническо задание техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ96 по плана на ПНИ на с. Дивотино, община Перник, местност „Габер“