Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 387 и ПИ 388 по плана на ПНИ на с. Драгичево, община Перник, местност „Серимеш“