Покана за провеждане на начална пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.010-0041 „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”