Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността – началник на отдел “Инвестиционно проектиране и контрол на строителството””