Покана за писмени консултации на предварителен вариант Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми на фини прахови частици (ФПЧ 10) и (ФПЧ 2.5), SO2, ПАВ в атмосферния въздух на община Перник“ с период на действие 2022-2028 г.