Съобщение за прием на ценови оферти за закупуване на материали и консумативи по проект “Дългосрочна грижа за възрастните хора в Община Перник” по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090 «Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги на ОП РЧР 2014-2020 г.