Работно време на Община Перник: Пон - Пет: 8:00 - 17:00

Инвестиционно предложение за изграждане на „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали и дейности по третиране на производствени отпадъци в поземлен имот с идентификатор № 55871.515.6466 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Перник, област Перник, представляващ поземлен имот УПИ II, кв. 148 по действащ регулационен план на гр. Перник, кв. „Изток“, област Перник“ с възложител „ИС ИНВЕСТ 2021“ ООД