Обявление за одобрено техническо задание и дадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР и ПЗ на поземлен имот с идентификатор 20986.23.58 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Дивотино, община Перник, м. „Кремик“