Заповед №881 за назначаване на комисия за извършване на обстоен оглед на обект: „Жилищна сграда“ намиращ се в УПИ IЗА РЕСТОРАНТ И ТЪРГОВСКА СГРАДА, кв. 104 по плана на с. Студена