ПРОЕКТ! Бюджет 2022 г. – Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи