Обявление за одобрено техническо задание и дадено азрешение за изработване на ПУП-ПР и ПЗ на ПИ с идентификатор 05760.70.13 по КККР на с.Боснек, община Перник, местността “Валого ”