Стартира изграждането на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.