Обявление за процедура за провеждане на подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0029-С01 «Предоставяне на услугата  «Наблюдавано жилище» в гр. Перник»