Списък с класиране на кандидати от проведена процедура за подбор на персонал по Проект BG05M9OP001-6.002.0180 “Патронажна грижа + в Община Перник” – втори етап