За класирани кандидати, участващи в процедура за подбор на персонал по Проект “Патронажна грижа + в Община Перник”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0180 – етап I