Система за определяне на резултатите за конкурс за длъжността – гл. експерт, отдел ИЕО