Проект на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Община Перник в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала